BESTÄMMELSER FÖR ÄLGSKÖTSELOMRÅDE

antagna den 3 sept. 1996 och gällande för de jaktlag/jakträttsinnehavare
som genom Avtal om samgående i älgskötselområde anslutit sina jaktområden till
älgskötselområdet.

Namn, beslutande organ m.m.

§ 1
Älgskötselområdets namn skall vara Osby Norra älgskötselområde.

§ 2
Beslutande organ inom älgskötselområdet är älgmötet, extra älgmöte och styrelsen.

§ 3
Styrelsen har sitt säte i Ekeröd.

§ 4
Älgskötselområdets verksamhets – och räkenskapsperiod skall omfatta tiden 1/1 – 31/12.

Ändamål

§ 5
Ändamålet med älgskötselområdet är att tillvarata de anslutna jaktlagens intressen
för god älgvård och att i samverkan med markägarna skapa en älgstam
i balans genom en beskattning av den enligt den upprättade älgskötselplanen.

Älgmöte

§ 6
Älgmöte skall hållas årligen under februari månad och består av ombud från
de anslutna jaktlagen. Varje jaktlag äger vid älgmötet en röst för varje påbörjat
250-tal hektar mark som jaktlaget disponerar inom älgskötselområdet.

Varje medlem i något av de i älgskötselområdet ingående jaktlagen har rätt att
närvara vid älgmötet med yttrande – och förslagsrätt.

Person som äger till älgskötselområdet ansluten mark , men som inte är
jakträttshavare, har rätt att närvara vid älgmöte med yttrande – och förslagsrätt
i frågor som rör områdets älgskötselplan.

Omröstning sker öppet. Val skall dock ske med slutna sedlar om någon begär det.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om han/hon inte har rösträtt
avgörs frågan genom lottning. Detsamma gäller vid lika röstetal vid val.

Extra älgmöte hålles om styrelsen finner det nödvändigt eller om en majoritet
av de i älgskötselområdet ingående jaktlagen begär det hos styrelsen.

Extra älgmöte kan endast behandla ärenden som föranlett dess inkallande.

Kallelse till älgmöte och extra älgmöte sker genom styrelsens försorg senast
14 dagar före mötet genom skrivelse till företrädarna för de jaktlag som ingår
i älgskötselområdet.

På dagordningen för älgmöte skall förekomma.

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet samt val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.
 2. Justering av röstlängd.
 3. Fråga om kallelse skett på rätt sätt.
 4. Fastställande av dagordningen.
 5. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.
 6. Revisorernas berättelse.
 7. Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Val av en ordförande till älgskötselområdet och styrelse.
 10. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 11. Val av två revisorer och två suppleanter.
 12. Anmälan om förändringar av älgskötselområdets eller av något i detta ingående
  jaktområdens omfattning.
 13. Fråga om anslutning av nya jaktlag.
 14. Fråga om älgskötselplan.
 15. Beslut om det antal älgar (vuxna och kalvar) som skall fällas och fördelning
  av dessa mellan de i älgskötselområdet ingående jaktlagen samt fastställande
  av reservkvot.
 16. Frågor rörande eventuell s.k. ”havreälg” och regler för sådan jakt samt
  rätten till vid sådan jakt fälld älg ävensom rätten till älg som enligt
  jaktförordningen 34 § får behållas av jakträttshavaren (exv. ”trafikälg” )
 17. Regler för älgjakten utöver de i § 8 angivna.
 18. Praktiskt älgvårdsarbete, älginventeringar och skadeförebyggande åtgärder.
 19. Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder
  enligt p. 18.
 20. Övriga frågor.

Styrelsen

§ 7
När älgmötet inte är samlat fattar styrelsen beslut som rör älgskötselområdet.
Styrelsen är inför älgmötet ansvarig för sin förvaltning.

Styrelsen består av ordförande och ledamöter, valda av älgmötet.

Ordföranden väljs för en tid av ett år.

Antalet av älgmötet valda övriga ledamöter och suppleanter skall vara 8
övriga ledamöter samt 8 personliga suppleanter, vilka väljs för en
tid av två år med 4 ledamöter och 4 suppleanter vart annat år.

Valbar till styrelsen är person med jakträtt på älg/medlem i jaktlag inom
älgskötselområdet.

Styrelsen är beslutsför, då kallelse utgått i den ordning styrelsen beslutat
på det sammanträde som hålls närmast efter ordinarie älgmöte samt
minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Vid konstituerande sammanträde efter ordinarie älgmöte utser styrelsen
bland ledamöterna vice ordförande samt sekreterare och kassör.

Det åligger styrelsen

att fortlöpande föra förteckning över förändringar i jaktmarksinnehav samt
hålla karta över älgskötselområdet aktuell med gränserna för de anslutna
jaktlagens områden inritade,

att hos länsstyrelsen begära ny registrering av älgskötselområdet om ändring
sker av områdets omfattning,

att tillställa jaktledarna kopia av registreringsbeslut och beslut om älgtilldelning,

att noga följa älgstammens utveckling och vara uppmärksam på andra förhållanden
som skall påverka avskjutningen inom området

att före varje älgmöte upprätta och inför älgmötet framlägga förslag till avskjutning
och regler för älgjakten,

att till älgmötet avge yttrande över inkomna ansökningar från jaktlag om anslutning
till älgskötselområdet,

att till älgmötet inkomma med förslag till praktiskt älgvårdsarbete och till
skadeförebyggande åtgärder,

att till älgmötet inkomma med förslag till avgifter,

att till länsstyrelsen insända uppgift om jaktresultat och inbetala avgifter,

att svara för älgobsinventeringen,

att i övrigt fullgöra de uppgifter om vilka älgmötet kan fatta beslut.

Föreskrifter för älgjakten

§ 8

 1. Jakten inom älgskötselområdet bedrivs i jaktlag. Inom varje jaktlags område
  skall jakten ske som om jaktområdet utgjorde eget licensområde.
  Detta utgör dock inget hinder för samjakt mellan angränsande jaktlag. Vid
  sådan samjakt fällda älgar fördelas mellan de samjagande jaktlagen på
  sätt de kommit överens om.
 2. Jaktledare skall utses inom varje jaktlag. Denne övertar företrädarens
  för älgskötselområdet skyldigheter vad gäller jaktens genomförande inom
  det egna jaktlaget (se jaktkungörelsen).
 3. Det ankommer på varje jaktlag att till styrelsen fortlöpande och om
  möjligt senast den 31 december anmäla förändringar i markinnehav samt
  att hålla fastighetsförteckning aktuell.
 4. Naturvårdsverkets allmänna råd avseende rätten till fälld älg och fallvilt
  av älg gäller i tillämpliga delar.
 5. Jaktledarna skall senast fem dagar efter jakttidens utgång skriftligen
  till styrelsen rapportera jaktresultatet. I anmälan skall anges var och
  när varje djur fälldes, djurets kön, om fällt djur var årskalv samt i
  fråga an vuxet djur, om djuret var fjoling eller äldre. För tjur skall
  hornens tagg-antal och utlägg samt slaktvikt, vägd – eller uppskattad
  anges.Avgiften för fälld vuxen älg skall samtidigt som jaktresultatet rapporteras
  inbetalas till styrelsen på det sätt styrelsen meddelat.
 6. Det åvilar jaktledarna att till styrelsen senast tio dagar efter den
  första älgjaktsveckan överlämna älgobsrapport.

Utträde ur älgskötselområdet

§ 9
Jaktlag som önskar utträda ur älgskötselområdet skall skriftligen anmäla
detta till styrelsen senast den 31 december.
Anslutning till älgskötselområdet

§ 10
Nya jaktlag som önskar ansluta sina marker till älgskötselområdet skall
senast den 31 december året före det året anslutningen avses ske, skriftligen
anmäla detta till styrelsen. Fråga om anslutning prövas av älgmötet.
Uteslutning ur älgskötselområdet

§ 11
Älgmötet får besluta om uteslutning av jaktlag/jakträttshavare som överträder
grundläggande bestämmelser för älgskötselområdet eller av älgmötet fattade
beslut eller bryter mot författning avseende vilt, jakt eller vapen.

Ekonomi

§ 12
För täckande av administrationskostnader och kostnader för skadeförebyggande
åtgärder och andra kostnader som hänger samman med skötsel av älgstammen
inom området får älgmötet besluta om att jaktlagen skall erlägga viss avgift.

Ändring av bestämmelser för älgskötselområdet

§ 13
Beslut om ändring av dessa bestämmelser fattas av älgmöte. Beslut är
giltigt endast om det beträtts av minst två tredjedelar av de i älgmötet
deltagande ombuden.

Upplösning av älgskötselområdet

§ 14
Beslut om upplösning av älgskötselområdet kan fattas av älgmöte. Om älgskötselområdet
skall upplösas till följd av sådant beslut, varvid för beslut om upplösning krävs att
förslaget biträtts av minst två tredjedelar av de vid älgmötet deltagande ombuden,
eller på grund av att så många jaktlag utträtt ur området att det inte längre uppfyller
kraven för ett älgskötselområde, skall med behållna tillgångar förfaras på sätt som
beslutas av älgmötet.

Originaldokumentet